Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वोलपत्र सम्बन्धी सुचना सच्याइएको वारे।

मिति २०७३/०९/१९ गते देवचुली नागरपालिका कार्यलाय द्धारा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित सुचना NCB/1/2073-074 मा वोलपत्र दस्तुर रू. ३०००.०० हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइयको व्यहोरा अनुरोध छ।