FAQs Complain Problems

समाचार

बसाईं सराई दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव/वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनभित्र निशुल्क, त्यसपछि विलम्ब शुल्क १००.००
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. बसाई सरी जानेको हकमा :

परिवारको मुलीले भरेको अनुसूचि पाराम ।

परिवरको मुली (सूचक) को नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

(ख.)  बसाई सरी आउनेको हकमा :

बसाई सरी आएको स्थानबाट लिएको बसाई सराई प्रमाण पत्र (सक्कल)

परिवारको मुलीको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

बसोबास गर्ने स्थानमा बसोबास भएको देखिने प्रमाण कागज

सूचक बसाई सरी जाने वा आउने घर मुली वा बसाई सरी जाने वा आउने सदस्य परिवार सूचक ।